கவிதை


மானாக இருந்தால்

குதித்து வந்து பார்ப்பேன்

மயிலாக இருந்தால்

ஆடி வந்து பார்ப்பேன்

ஆனால் !

நான் மனிதனாக உள்ளேன்

என் அன்பு எப்பொழுதும்

உங்களை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்.

M.அனுசுயா
St. ஜான் பிரிட்டோ ஹாஸ்டல்
JKM - 1053