அன்பு மொழி கற்றிடலாம்


அ, ஆ என்றே என்றே சொல்லி

அன்பு மொழி கற்றிடுவோம்

இ, ஈ என்றே சொல்லி

ஈகைத்திறனை வளர்த்திடுவோம் !

உ, ஊ என்றே சொல்லி

ஊக்கம் தன்னை பெருக்கிடுவோம் !

எ, ஏ என்றே சொல்லி

ஏற்றம் கொண்டு வாழ்ந்திடுவோம் !

ஐ சொல்லி என்றே சொல்லி

ஐயம் தன்னை விரட்டிடுவோம்

ஒ, ஓ என்றே சொல்லி

ஒற்றுமையை உணர்த்திடுவோம் !

ஒள என்றே சொல்லி

ஒளவை வாக்கை காத்திடுவோம் !

ஃ என்றே சொல்லி

எஃகு மனிதராய் வாழ்ந்திடுவோம் !

A. நோயல் மேரி
St. ஜான் பிரிட்டோ ஹாஸ்டல்.
புள்ளம்பாடி, VDV - 1080