தேனியின் தேடல்


வெற்றி

தேனைச் சேமிக்கிறது

தேடலால் தேனிக்கு வெற்றி

ஆனால்

நண்பனே ! உனக்கு

வெற்றி ஒன்றில்லை

ஆர்வத்துடன் பார்த்து

ஆவேசத்துடன் படித்து

சுறுசுறுப்பாய் எழுதினால்

என்றும் புன்னகைக் காலம்

ஒற்றுமையாய் நாம் தேடிய

வெற்றியுடன்

அலையின் ஆர்வம்

கரையைத் தொடுகிறது

ஆர்வத்தால் அலைக்கு வெற்றி

புயலின் ஆவேசம்

பூமியை மாற்றுகிறது

ஆவேசத்தால் புயலுக்கு வெற்றி

எறும்பின் சுறுசுறுப்பு

விரைவில் செல்கிறது

சுறுசுறுப்பால் எறும்பிற்கு வெற்றி

பூவின் புன்னகை

அனைவரையும் கவர்கிறது

புன்னகையினால் பூவிற்கு வெற்றி

காகத்தின் ஒற்றுமை

வேடனுக்கு ஏமாற்றம்

ஒற்றுமையால் காகத்திற்கு வெற்றி.


M.சுஜாதா
St. ஜான் பிரிட்டோ ஹாஸ்டல்
புள்ளம்பாடி. MKT- 1037