வேலையில்லா இளைஞன்

படித்தேன்
முடித்தேன்
வடித்தேன் - ஆம்
கண்ணீர் வடித்தேன் - என்றுவரும்
வேலை - அந்த
நாளை சொல்கின்றாயா!
சொல்.


- ஜெரிக் பெனடிக்ட், PLR 1039